VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Upozornění pro investory
Fond je zahraničním investičním fondem, jehož domovským státem je členský stát, srovnatelný s fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu.

Služby a investičního fondu Quantical OÜ uvedené na této webové stránce by neměly být považovány za nabídku žádostí o takové služby nebo investiční fondy v žádné jurisdikci, kde je taková činnost nezákonná. Tato webová stránka není zaměřena na vás, pokud nám jakékoli právní předpisy kterékoli jurisdikce zakazují zpřístupňovat informace na těchto stránkách a nejsou určeny k žádnému použití, které by bylo v rozporu s místními zákony nebo předpisy.

Propagace tohoto fondu je omezena na klienty, kteří jsou zkušenými investory (kvalifikovaní investoři nebo způsobilé protistrany definované ve směrnici evropského parlamentu a rady 2011/61/EU) v těchto typech fondů. Účelem této webové stránky a jejího obsahu není prodávat služby nebo produkty přes internet, nýbrž mají pouze informativní charakter. Úpisy budou přijímány a akcie vydávány pouze na základě aktuální klientské smlouvy fondu.

Minulá výkonnost není zárukou budoucího výkonu. Je třeba si uvědomit, že hodnota investic může klesat i stoupat, investoři nemusí dostat zpět investovanou částku, pohyby měn mohou mít negativní i pozitivní vliv na návratnost a minulá výkonnost nemusí být nutně ukazatelem budoucnosti výkon. Jakékoli investiční rozhodnutí by mělo být učiněno pouze na základě informací a upozornění na rizika obsažených v informačním memorandu a / nebo prospektu vydaném příslušným fondem nebo společností nebo jménem daného fondu.

Prostředky společnosti Quantical OÜ nejsou k dispozici americkým osobám. Akcie ve fondech popsaných na tomto webu nejsou k dispozici k prodeji v žádné jurisdikci, ve které by byl prodej zakázán. Nic na této webové stránce nepředstavuje investiční, právní, daňové nebo jiné rady ani se na ně nelze spolehnout při investičním rozhodování.

Informace obsažené na těchto webových stránkách nebudou bez předchozího písemného souhlasu společnosti Quantical OÜ zveřejněny, ani dále šířeny na žádném médiu.